බුස්ස රැඳවියෝ කුඹුරට බසියි

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් බුස්ස බන්ධනාගාරය මගින් පාලනය වන තේ, පොල්, කුරුදු භෝගයන්ගෙන් සමන්විත අක්කර 9 ක පමණ ඉඩමේ වී බුසල් දෙකක කුඹුරු යාය බුස්ස බන්ධනාගාර රැඳවියන් විසින් අස්වද්දා පසුගියදා අක්මීමන ඩේසිවැලි වත්තේදි අස්වැන්න නෙලන ලදී.

බුස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි එල්.පී.එම්. කරුණාරත්න මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් මේ අක්මීමන ඩෙසි වැලි වත්තේ අක්කර නවය තේ, පොල්, කුරුදු හා කුඹුරු යාය අස්වැද්දා එයින් ලැබෙන ආදායම රජයේ කර්මාන්ත ගිණුමට බැර කෙරේ. රැඳවියන්ගේ ශ්‍රම දායකත්වය මෙහි වගාවන්ට ලබාදෙන අතර වගාවන්හි භාරකාරත්වය නියාමක එල්.අයි.කාසිගේ මහතා විසින් සිදු කෙරේ.

.