බන්ධනාගාර දිනයට බුස්ස බන්ධනාගාරය ඩෙංගු ශ්‍රමදානයක්


ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට වසර 112 ක් පිරිම හා බන්ධනාගාර දිනය ජුලි 16 දිනට සමගාමිව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් විවිධ වැඩ සටහන් මාලාවක් දීප ව්‍යාප්ත බන්ධනාගාර වලින් සිදු වේ. එයට සමගාමිව බුස්ස බන්ධනාගාර අධිකාරි එල්.පී.එම්. කරුණාරත්න මහතාගේ මුලිකත්වයෙන් බුස්ස බන්ධනාගාර රැඳවුවන් හා නිලධාරින් එක්වි බුස්ස කඳුරුපේ පාර ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීම හා කාණු පද්ධතියන් පිරිසිදු කිරීම් වල නිරත වුහ.