කොළඹ බන්ධනාගාර නිලධාරින්ගේ අවුරුදු උත්සවය - 2017


කොළඹ බන්ධනාගාර නිලධාරින්ගේ අවුරුදු උළෙල අප්‍රේල් මස 30 වන දින දවස පුරා බන්ධනාගාර ක්‍රීඩා පිටියේදි පවත්වන ලදී. බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් ඩබ්.ඒ.එස් අමරතුංග මැතිතුමා,බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතා සහ ධනසිංහ මැතිණිය, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් වරු ඇතුළු ආරාධිත අමුත්තන් රැසක් සහභාගි වුහ.

ගම ගෙදර,වී බිස්ස ආදි ගම ලස්සන කරන නව නිර්මාණ කාගෙත් අවධානයට  පාත්‍ර විය. රබන් සුරල් හඬ මැද කැවුම්, කිරිබත්, කොකිස් ආදියේ රස බලමින් බෙලි මල් පානයක රස විදිමටද සලස්වා තිබුණි. අවුරුදු උලෙළ අවසානයේ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙරදිග සංගීත කණ්ඩයමේ සංගීත සන්දර්ශනයක් ද පවත්වන ලදී.