බන්ධනාගාර වෙසක් කලාපය - 2017

ජාත්‍යන්තර වෙසක් දින සැමරුමට සමගාමීව බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ බෞද්ධ සංගමය මගින්  සංවිධානය කරන ලද බන්ධනාගාර වෙසක් කලාපය 2017 මැයි 10 වන දින සිට 14 දින දක්වා බන්ධනාගාර මුලස්ථානය ඉදිරිපිට බේස්ලයින් මාර්ගයේදි පවත්වන ලදී. වැලිකඩ නේවාසිකයින් විසින් සාදන ලද දර්ශනීය වෙසක් තොරණ සහ දිවයින පුරා පිහිටි බන්ධනාගාර ආයතන 27 කින් ඉදිරිපත් කර තිබු දර්ශනීය  පහන් කුඩු බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතාගේ ආරාධනයෙන් බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ,පුනරුත්ථාපන,නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා විසින්  2017.05.10 වන දින ප.ව. 7.00 ට විවෘත කරන ලදී. මෙම මහඟු අවස්ථාව සඳහා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ , පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඩබ්.එම්.පී.ජී.වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාද සහභාගි වන ලදී.  තවද බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මැතිතුමා සහ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් වරුන් ඇතුළු අමුත්තන් රාශියක් පැමිණ සිටියහ.

2017.05.10 වෙනි දින මැගසින් බන්ධනාගාරය බත් දන් සැලක්ද 2017.05.11 වෙනි දින කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරය බත් දන් සැලක්ද 2017.05.12 වන දින බන්ධනාගාර බුද්ධි හා ආරක්ෂක අංශය මගින් සව් දන්සැලක්ද 2017.05.13 වන දින බන්ධනාගාර මුලස්ථානය මගින් අයිස්ක්‍රීම් දන්සැලක්ද, බන්ධනාගාර පර්යේෂණ හා විශෝධන හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය මගින් බෙලිමල් දන්සැලක් ද පවත්වන ලද අතර ඒ සඳහා විශාල ජනකායක් සහභාගි වන ලදී.

මිට අමතරව වෙසක් බැති ගී සංදර්ශනයක් ආදි විවිධ වැඩසටහන් රාශියක්ද මෙම දිනවල පවත්වන ලදී.