රාජ්‍ය සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ඒ කාණ්ඩය - 2016/2017 ශුරතාවය බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට


මෙවර රාජ්‍ය සේවා ක්‍රීකට් තරඟාවලිය නියෝජනය කරමින් අවසන් මහා තරඟාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේනත්තුව හා ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු කණ්ඩායම් සුදුසුකම් ලබන ලදී. මෙම අවසන් මහා තරඟය 2017 මැයි 08 වන දින මහර බන්ධනාගාර ක්‍රීඩා පිටියේදි පවත්වන ලදී. මෙම තරඟාවලියේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක් වන ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව පරදා කඩුළු 03 ක ජයග්‍රහනය සමගින් මෙවර මෙම ශුරතාවය තමන් සතු කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සමත් විය.