සබන් නිෂ්පාදනය පිළිබඳ වැඩමුළුව

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ කර්මාන්ත අංශයේ සේවයේ නියුතු නිලධාරින් සඳහා උක්ත සඳහන් වැඩමුළුව 2017.06.30 පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (කර්මාන්ත හා නිපුණතා සංවර්ධන) එමිල් රංජන් ළමාහේවගේ මහතාගේ සහ අධ්‍යක්ෂ(පුහුණු) එම්.එෆ්.ලාහීර් මහතාගේ මෙහෙයවීම මත පවත්වන ලදී.

මේ සඳහා දෙපාර්තමේන්තුවේ සබන් කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යන බෝගම්බර,මහර,වැලිකඩ,පල්ලේකැලේ සහ පල්ලන්සේන යන ආයතන වල නිලධාරින් දස දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් සහභාගි විය.

එම වැඩමුළුව සඳහා පුර්න සම්පත් දායකත්වය ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් තිදෙනෙක්ගෙන් යුක්ත උපදේශක මණ්ඩලයක් මගින් ලබාදෙන ලද අතර, සබන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ න්‍යායාත්මක හා ප්‍රයෝගික පුහුණුවක් ලබාදෙන ලදී.