මහජන සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කිරීමේ එක්දින පුහුණු වැඩමුළුව - 2017.01.20

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සැරයන් හා නියාමක නිලධාරින් සඳහා මහජන සම්බන්ධතා වැඩිදියුණු කිරීමේ එක්දින පුහුණු වැඩමුළුවක් 2017.01.20 වෙනි දින පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පවත්වන ලදි.
සැරයන් සහ නියාමක නිලධාරින් 83 දෙනෙකුගේ සහභාගිත්වයෙන් පවත්වන ලද එම වැඩමුළුවේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්තුමා සහභාගි වන ලද අතර බන්ධනාගාර කොමසාරිස් වරුන්, බන්ධනාගාර අධිකාරිවරුන් සහ සහකාර අධිකාරිවරුන් එම වැඩමුළුවේ ආරාධිතයන් වශයෙන් සහභාගි වන ලද අතර, බන්ධනාගාර අධිකාරි/අධ්‍යක්ෂ පුහුණු එම්.එෆ්. ලාහීර් මහතා විසින් මෙම වැඩමුළුවේ කටයුතු මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය කරන ලදි.
එම වැඩමුළුවේ දේශන පැවැත්වීම සඳහා විශ්‍රාමික බන්ධනාගාර කොමසාරිස් එම්. කෙනත් ප්‍රනාන්දු මහතා සහ දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර සභාවේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි කේ.එස්. විතානගේ මහතා සම්පත් දායකත්වය සපයන ලදි.
දේශණ අන්තර්ගතය
01.  රාජ්‍ය සේවකයා යනු කවුරුන්දැයි හඳුනා ගැනීම
02.  රාජ්‍ය සේවකයා ලබන වැටුප් හා දීමනා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම
03.  යහපත් සම්බන්ධතා වල ඇති වැදගත්කම
04.  යහපත් සබඳතාවක් පවත්වා ගන්නා ආකාරය
(දෙපාර්තමේන්තු නීති රීති මාලාව තුල යහපත් මහජන සබඳතාවක් පවත්වාගෙන යන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම)
01. බන්ධනාගාර ආඥා පනත
02. බන්ධනාගාර ව්‍යවස්ථාපිත නීති
03. දෙපාර්තමේන්තු නිත්‍ය නියෝග
04. දෙපාර්තමේන්තු වක්‍රලේඛ
05. අධිකාරි නියෝග