101 වන ආධුනික නියාමක නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව 2017


බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට බඳවා ගන්නා ලද 101 වන ආධුනික නියාමක පුහුණු පාඨමාලාවේ නිලධාරින් 335 දෙනෙකුගේ මූලික නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව 2017.11.27 වෙනි දින අඟුණුකොලපැලැස්ස නව බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේදී ආරම්භ කරන ලදි.

එම පුහුණු පාඨමාලාවේ ආරම්භක උත්සවය බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදි.එම උත්සවය සදහා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන) සහ දකුණු කලාප කොමසාරිස් එමිල් රංජන් ළමාහේවගේ මහතා, බන්ධනාගාර අධිකාරි/අධ්‍යක්ෂ පුහුණු එම්.එෆ් ලාහීර් මහතා, වීරවිල සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි ගාමිණී දිසානායක මහතා ,අගුණුකොලපැලැස්ස නව බන්ධනාගාර අධිකාරි ඩබ්.ඒ.ඩී.සී. කරුණාසේකර මහතා, මාතර සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි සිරිදත් ධම්මික මහතා,පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන ජේලර් එල්.පී වර්ණකුලසූරිය මහතා,අගුණුකොලපැලැස්ස නව බන්ධනාගාරයේ ප්‍රධාන ජේලර් ඉන්දික ලසත් කුමාර මහතා සහභාගි වන ලදි.

මෙම පුහුණු පාඨමාලාවේ සියළු කටයුතු මෙහෙයවීම හා අධීක්ෂණය බන්ධනාගාර අධිකාරි/අධ්‍යක්ෂ පුහුණු එම්.එෆ් ලාහීර් මහතා විසින් සිදු කරනු ලබයි.