ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාමය සතිය

 

වස විසෙන් තොර දේශිය ආහාර නිෂ්පාදනයේ කඩිනම් සංවර්ධනයක් ඇති කිරිමේ අභිප්‍රායෙන් "යලි අපි නැගිටිමු අටු කොටු පුරවමු" තේමාව පදනම් කරගෙන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාම සතිය සමගාමිව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතා විසින් බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේදි පැලයක් රෝපණය කරන ලද අතර බන්ධනාගාර මුලස්ථානය කාර්යය මණ්ඩලය අමතා තමන් විසින්ම ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැදගත් කම හා රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ සක්‍රීය දායකත්වය මේ සඳහා ලබාදීමේ වගකීම හා යුතුකම පිළිබද දේශනයක් පවත්වන ලදී. මේ සඳහා සියළුම බන්ධනාගාර මුලස්ථාන කාර්යය මණ්ඩලය සහභාගි වන ලදී.