වගා සංග්‍රාමය- 2017


වස විසෙන් තොර දේශිය ආහාර නිෂ්පාදනයේ කඩිනම් සංවර්ධනයක් ඇති කිරිමේ අභිප්‍රායෙන් "යලි අපි නැගිටිමු අටු කොටු පුරවමු" තේමාව පදනම් කරගෙන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාම සතියට සමගාමිව ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතාගේ උපදෙස් හා මගපෙන්වීම යටතේ ගාල්ල බන්ධනාගාර ප්‍රධාන ජේලර් වී.ආර් ප්‍රභාත් මහතාගේ මූලීකත්වයෙන් ගාල්ල බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය තුල ගෙවතු වගා ව්‍යාපෘතියක් හා පළතුරු පැල රෝපණය කිරීම සිදුකරන ලදි. මේ සදහා ගාල්ල බන්ධනාගාර නේවාසිකයින්ගේ දායකත්වය ලබා ගන්නා ලද අතර පැල සිටුවීම සදහා අවශ්‍ය බිම සකස් කිරිම හා පැල නඩත්තු කිරීම ආදි සියළු කටයුතු ඔවුන් විසින් සිදුකරනු ලබයි.  ගෙවතු වගා ව්‍යාපෘතිය යටතේ අමු මිරිස් , රාබු, ගෝවා  සහ බණ්ඩක්කා ආදි එලවළු සහ පළතුරු පැල බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේ රෝපණය කරන ලදි. මේ අවස්ථාවට ගාල්ල බන්ධනාගාර අධිකාරි ජගත් චන්දන වීරසිංහ මහතා ඇතුළු බන්ධනාගාර නිළධාරින් හා නේවාසිකයින් පිරිසක් සහභාගී විය.