කතරගම කේතුමති නිවාඩු නිකේතනය නවීකරණයෙන් පසු විවෘත කිරීම


සී/ස බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ බෞද්ධ සංගමය මගින් පාලනය වනු ලබන 1992 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කරන ලද කතරගම කේතුමති නිවාඩු නිකේතනය ලක්ෂ 70 ක් පමණ මුදලක් වැය කරමින්  නවීන තත්ත්වයට ඔබින ගෘහ භාණ්ඩ ද සහිතව ඉතා උසස් මට්ටමින් නවීකරණය කර 2017.10.16 වන දින යෙදුණු සුභ මොහොතින් මහා සංඝරත්නයේ පිරිත් සජ්ජායනා මධ්‍යයේ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් එච්.එම්.එන්.සී.ධනසිංහ මහතාගේ සුරතින් විවෘත කරන ලදී.

මෙම කතරගම කේතුමති නිවාඩු නිකේතනයේ කාමර පහසුකම් සාමාජික මහත්ම මහත්මීන්ට ඉතා සහන මිලට වෙන්කරගත හැකි අතර මහජනතාවටද නිවාඩු නිකේතනයේ කාමර පහසුකම් වෙන් කරවා ගත හැකිය.