ධර්ම දේශනයක් හා ධර්ම සාකච්ඡාවක් - කුරුවිට බන්ධනාගාරය


2017.12.31 දින අති පුජනීය රත්නපුර පතුල්පාන අමා ශාන්ති තපෝවනවාසී රතන ස්වාමින් වහන්සේගේ සහභාගිත්වයෙන් කුරුවිට බන්ධනාගාරය තුල ධර්ම දේශණයක් හා ධර්ම සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී.

මෙම මහඟු පුන්‍ය කර්මය මෙම ආයතනයේ සේවය කරන නිළධාරින්ට හා නේවාසිකයන්ට සෙත් පතා පවත්වන ලද අතර මේ සඳහා කුරුවිට බන්ධනාගාර අධිකාරි එස්.ආර්.ජයවීර ද සිල්වා මහතාගේ මඟ පෙන්වීමෙන් ප්‍රධාන ජේලර් කේ.බී.උදය කුමාර මහතාගේ සහයෝගයෙන් 11 පෙළ ජේලර් අයි.පී.එස්. වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සම්බන්ධිකරණයෙන් සියලුම පුනරුත්ථාපන නිලධාරින් විසින් සංවිධානය කරන ලදී.