මහා පරිත්‍රාන ධර්ම දේශනය සහ ආවරණ පියස විවෘතකිරීම

අතිගරු ජනාධිපති තුමන්ට අගමැතිතුමන්ට රටට ජනතාවට මෙන්ම ගරු බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුමා ඇතුලු සමස්ථ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ටත් ඔවුන්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයින්ටත් සෙත් පතා නියගයෙන් පීඩා විදින දනන්ගේ හිතසුව පිණිස කලට වැසි වැටී කෙත් වතු සරුසාර වීමට ආශිර්වාද පතා මහර බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ බෞද්ධ සංගමය  සංවිධානය කල මහා පරිත්‍රාන ධර්ම දේශනය සහ පසුදින හීල් දානමය පිංකම 2017 ජනවාරි මස 21 සහ 22යනදිනවලමහරබන්ධනාගාරධර්මාලෝකවිහාරස්ථානයේදීඅතිඋත්කර්ෂවත්අයුරි න් පැවැත්විණි.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්,  නිශාන් ධනසිංහ මහතා ඇතුලු සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වු මෙම පිංකමට සමගාමීව මහර බන්ධනාගාර අධිකාරි ටී.අයි.උඩුවර මැතිදුන්ගේ උපදෙස් මත නිලධාරී හවුල් සංගමයේ අරමුදලින් ඉදිකල අඩි 40 X 20 ආවරණ පියස විවෘත කිරිමද සිදුවිය.නිලධාරීන්ගේ අවශ්‍යතා සදහාත්, පිටස්තර රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික ආයතන සදහාත්, බන්ධනාගාර ආයතන සදහාත්, කුලී පදනම මත සපයා නිලධාරී හවුල් සංගමයේ අරමුදල තර කිරීම මෙයින් අපේක්ෂා කෙරේ.