බලපත්‍රමත නිදහස් කරන ලද සිරකරුවන් සඳහා MJF පුන්‍ය පදනම මගින් වෘත්තිය ආධාර ලබාදීම


බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ දැක්ම හ මෙහෙවර ළඟ කර ගැනිම සඳහා විවිධ ක්‍රම වේදයන් හා උපායමාර්ග අනුගමනය කරනු ලබයි. මෙහිදි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනුයේ මෙහෙවර තුල ඇති පුනරුත්ථාපනය ක්‍රියාවලිය සඳහා විශේෂ අවධානය යොමු කර ඇති බවයි. ඒ අනුව බන්ධනාගාර ගතවන පුද්ගලයන්ගේ දැනුම කුසලතාවයන්ගේ වර්ධනය කරමින් යහපත් ආකල්පයත් ඇති කරමින් යහපත් පුරවැසියන්සේ සමාජ ගත කිරීමේ කාර්යයෙහි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව යෙදී සිටින අතර මේ සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයන්ද රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයන්ගේද දායකත්වය ලබාගනු ලබයි.

මෙහිදි ඩෙල්මා ආයතනයට අනුබද්ධ MJF පුන්‍ය පදනම සුවිශේෂි ස්ථානයක් ගන්නා බව දන්වනු කැමැත්තෙමි. මේ වන විට වසර 10 යක් පුරා නිදහස් රැදවියන් 274 ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 12 කට ආසන්න මුදලක් පරිත්‍යාග වශයෙන් නිදහස් රැඳවියන්ගේ ජිවනෝපාය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ලබාදී ඇති අතර, තවත් රැදවියන් 25 කගේ ජිවනෝපය ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් MJF පුන්‍ය පදනමේ සභාපති මෙරිල් ජේ ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන) හා දකුණු කලාප කොමසාරිස් එමිල් රංජන් ළමාහේවගේ මහතා ඇතුළු කාර්යය මණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන් රුපියල් මිලියන 1.5 (ලක්ෂ 15) වටිනා වෘත්තිය උපකරණ කට්ටල ලබාගැනීම සඳහා චෙක්පත් ලබාදීම සිදු කරන ලදී.