මොණරාගල බන්ධනාගාරයේ මුස්ලිම් බැතිමතුන්ට මුස්ලිම් පල්ලියක්

මොණරාගල බන්ධනාගාරයේ මුස්ලිම් බැතිමතුන් වෙනුවෙන් ඉදි වු මුස්ලිම් පල්ලිය 2017.05.24 වන දින පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්.හිස්බුල්ලාහ් මැතිතුමා විසින් විවෘත කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන) ශාන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා,මොණරාගල ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිතුමා  සහ බන්ධනාගාර අධිකාරිවරුන් ඇතුළු අමුත්තන් රැසක් සහභාගි විය.