සාම අධ්‍යාපන වැඩමුළුව - 2017.02.18


ප්‍රේම්රාවන් පදනම මගින් පවත්වන ලද සාම අධ්‍යාපන වැඩමුළුව 2017.02.18 වෙනි දින පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී පවත්වන ලදි.

එම වැඩමුළුව සඳහා  බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ පුනරුත්ථාපන නැවත පදිංචි කිරීමේ හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා ඇතුළු අමාත්‍යංශ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින් 15 දෙනෙකුද පුනරුත්ථාපන කාර්යංශයේ මාණ්ඩලික නිලධාරින් 10 දෙනෙක්ද බන්ධනාගාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින් 20 දෙනෙක් ඇතුළු නිලධාරින් 50 දෙනෙකුගේ සහභාගිත්වයෙන් පවත්වන ලදි.