වාර්ෂිකව පවත්වන සර්ව රාත්‍රීක පිරිත් දෙසුම - බන්ධනාගාර මූලස්ථානය

අතිගරු ජනාධිපති තුමාටත්, ගරු අග්‍රමාත්‍ය තුමාටත්, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු   ගරු අමාත්‍යතුමා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ කාර්යය මණ්ඩලයටත්, බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු කාර්යය මණ්ඩලයටත්, ඔවුන්ගේ පවුලේ උදවියටත් සහ බන්ධනාගාර නේවාසිකයින්‍ටත් සෙත්පතා වාර්ෂිකව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ බෞද්ධ සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දෙසුම හා පසුදින හිල් දානමය පිංකම 2017.01.07,08 වන දින බන්ධනාගාර මුලස්ථානයේදි පවත්වන ලදී.

මේ යහපත් පුන්‍යකර්මය සඳහා   බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු හා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්   ඩබ්ලිව්.එම්.පී.ජී. වික්‍රමසිංහ මහතා, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් එච්.එම්.එන්.සී.ධනසිංහ මහතා ඇතුළු දෙපාර්තමේන්තු කාර්යය මණ්ඩලය සහභාගි වන ලදී.