112 වන බන්ධනාගාර දිනයට සමගාමීව පවත්වන ලද සේවයේ නියුතුව සිටියදී මියගිය නිලධාරින් අනුස්මරණය කිරීමේ උත්සවබන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ 112 වන බන්ධනාගාර දිනයට සමගාමීව සේවයේ නියුතුව සිටියදී මිය ගිය නිලධාරින් අනුස්මරණය කිරීමේ උත්සවය පසුගිය 16 වන දින පස්වරු 05.30 සිට වැලිකඩ බන්ධනාගාරය අසල පිහිටි මියගිය නිලධාරින් සිහි කිරීමේ ස්මාරකය අසලදී පවත්වන ලදි.

එම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්න්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා සහභාගි වන ලද අතර බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් එච්.එම් නිශාන් ධනසිංහ මහතා සමගින්, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන) එච්.එම්.ටී.එන්. උපුල්දෙණිය මහතා, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (සැපයුම්) ජේ.ඒ. ගාමිණී ජයසිංහ මහතා, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (ක්‍රියාකාරී,බුද්ධි හා ආරක්ෂක) ජේ.ඒ. තිස්ස ජයසිංහ මහතා , බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (කර්මාන්ක හා   නිපුනතා සංවර්ධන) එස්.කේ.යූ. ශාන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා , බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන) එමිල් රංජන් ළමාහේවගේ මහතා,  විශ්‍රාමික බන්ධනාගාර කොමසාරිස් වරුන් සහ දිවයින පුරා බන්ධනාගාර වල අධිකාරි/සහකාර අධිකාරී නිලධාරින් සමගින් ප්‍රධාන ජේලර් වරුන් ඇතුළු බන්ධනාගාර නිලධාරින් සහභාගි වන ලදි.

එහිදී පහත සඳහන් නිලධාරින් අනුස්මරණය කරමින් පුෂ්පෝපහාර දැක්වීම සිදු කරන ලදි.

 1. සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී දීපාල් සොයිසා මහතා
 2. II පෙළ ජේලර් එච්. විමලතුංග පෙරේරා මහතා
 3. II පෙළ ජේලර් එස්.ආර්. විජේරත්න මහතා
 4. II පෙළ ජේලර් එම්. ජෙයිනුලාබ්දීන් මහතා
 5. සැරයන් කේ. සිවකුමාර් මහතා
 6. සැරයන් කේ.එල්.ජී. ආරියදාස මහතා
 7. සැරයන් ජිනදාස බියන්විල මහතා
 8. සැරයන් ජේ.යූ. නිරෝෂන් මහතා
 9. සැරයන් වයි.වී. අමරසේන මහතා
 10. සැරයන් බී. පියදාස බියන්විල මහතා
 11. නියාමක ආර්.එල්. සුමනදාස මහතා
 12. නියාමක සිරිල් ජයසිංහ මහතා
 13. නියාමක එස්. තර්මිකන් මහතා

එහිදී සියළුම මියගිය නිලධාරින් ගෞරව කරමින් උත්තමාචාර පුද කරන ලද අතර, ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් පැමිණි නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා සභාව අමතමින් විශේෂ කථාව සිදු කල අතර සේවයේ නියුතුව සිටියදී මියගිය මෙම නිලධාරින් අනුස්මරණය කිරීම ඔවුන් සිදු කල සේවය ගරු කොට සැලකීමක් බවත්, එය ඉතා යහපත් ක්‍රියාවක් බවත් එම නිලධාරින් සදා අමරණීය බවත් ප්‍රකාශ කරන ලදි.