උසස් වීම් ලද 41 වන සැරයන් පුහුණු පාඨමාලාව - 2017

 

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ නියුතුව සිට සැරයන් තනතුරට උසස් වීම් ලද නිලධාරින් සදහා පවත්වනු ලබන දින 21ක නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව 2017.03.02 වෙනිදින පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී ආරම්භ කරන ලදි.

එදින මෙම පුහුණු පාඨමාලාවේ නිලධාරින් 112 දෙනෙක් සඳහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කරන ලද අතර, එම පත්වීම් ප්‍රදානෝත්සවය හා ආරම්භක උත්සවය සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතා සහභාගි වන ලද අතර, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන) එච්.එම්.ටී.එන්. උපුල්දෙණිය මහතා, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (සැපයුම්) ගාමිණී ජයසිංහ මහතා, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (බුද්ධි හා ආරක්ෂක) තිස්ස ජයසිංහ මහතා, විශේෂ ශ්‍රේණි බන්ධනාගාර අධිකාරි කේ.ඒ.කේ.එස්.එන්.කේ. කළුආරච්චි මහතා, පුහුණු අධ්‍යක්ෂ එම්.එෆ් ලාහීර් මහතා  ඇතුළු බන්ධනාගාර නිලධාරින් සහභාගි වන ලදි.