දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව


බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළු ආයතනයන්හි සේවයේ නියුතු  නිලධාරින් මහත්ම මහත්මීන් සඳහා රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්පත්දායකත්වයෙන් පැය 50 ක  දෙමළ භාෂා පාඨමාලාවක් පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී  පවත්වනලදි.

එම පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරා අවසන් කල නිලධාරින් සඳහා සහතිකපත් බෙදාදීමේ උත්සවය  බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මහතාගේ සහ රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල් කේ.ඒ. තිලකරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017.10.08 වන දින ප.ව 03.30 ට බන්ධනාගාර පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.


මෙම පුහුණු පාඨමාලාවේ දමිළ භාෂා උපදේශකවරුන් වශයෙන් එම්.අයි.එල්. හෆීල් මහතා සහ එස්.වී. බවානි මහත්මිය කටයුතු කරන ලද අතර, බන්ධනාගාර අධිකාරි/අධ්‍යක්ෂ පුහුණු එම්.එෆ්. ලාහීර් මහතාගේ මග පෙන්වීම මත ප්‍රධාන ජේලර් එල්.පී. වර්ණකුලසූරිය මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් පුහුණු අංශය මගින් මෙම පුහුණු පාඨමාලාව පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදි. රන ලදි.