රුක් රෝපණ වැඩසටහන-  වටරැක බන්ධනාගාරය

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රීක සමාජවාදි ජනරජයේ 69 වන ජාතික නිදහස් දිනය නිමිති කරගනිමින්, සියලු බන්ධනාගාර ආයතනයන්හි  පවත්වන ලද රුක් රෝපණ වැඩසටහනෙහි ප්‍රධාන උත්සවය බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන් ධනසිංහ මැතිතුමාගේ ආරාධනයෙන්,  බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචිකිරීමේ හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඩබ්ලිව්.එම්.පී. ජී.වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ    ප්‍රධානත්වයෙන් 2017.02.04 වන දින වටරැක බන්ධනාගාරයේදි ප.ව. 3.30 ට ආරම්භ කරන ලදි.

මේ සඳහා  පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචිකිරීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්  එස්. නාවුකරසන්  මහත්මිය, බන්ධනාගාර කොමසාරිස්වරු ඇතුළු ආරාධිත අමුත්තන් රැසක් සහභාගි වන ලදී.