ලෝක ඒඩ්ස් දිනයට වීරවිල බන්ධනාගාරයෙන් දෙබරවැව, තිස්සමහාරාම නගරවල දැනුවත් කිරීමේ පාගමනක්

 

ලෝක ඒඩ්ස් දිනය නිමිත්තෙන් දෙසැම්බර් 01 දින දෙබරවැව හා තිස්සමහාරාම නගරවල ජනතාව දැනුවත් කරමින් වීරවිල එලිමහන් වැඩ කඳවුරේ රුදවියන් විසින් වීදිනාට්‍ය ,බැනර්, පුවරු හා විරිඳු ගායනා යොදා ගනිමින් HIV ඒඩ්ස් පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කරමින් පාගමනක් පැවැත්විය. මේ සඳහා වීරවිල බන්ධනාගාර සහකාර අධිකාරි බි.ඩි.එම්.ජි.බි.දිසානායක මහතා, ප්‍රධාන ජේලර් ඊ.සරත් ප්‍රේමලාල් මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් සහ නේවාසිකයින් සහභාගි විය.