ජිවත්විමේ කලාව දේශනය හා රසවින්දන වැඩසටහන

 

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා වීරවිල එළිමහන් වැඩ කඳවුර එක්ව සංවිධානය කරන ලැබු රසවින්දනය තුලින් ජීවිතය විදිමේ මග 'ජීවත්වීමේ කලාව'රසවින්දනාත්මක සංගීත වැඩසටහන සංස්කෘතික කටයුතු අධ්‍යක්ෂිකා අනුෂා ගෝකුල ප්‍රනාන්දු මැතිනිය හා රාජ්‍ය සංගීත කණ්ඩායම එක්ව 2017.12.07 වන දින පෙ:ව 9.00 සිට ආයතන රංගශාලා පරිශ්‍රෙය්දි පවත්වන ලදි.

මෙම රසවින්දන අවස්ථාව සඳහා හම්බන්තොට අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා, දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික කටයුතු නිලධාරි හා තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශිය සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු වීරවිල බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හා රැදවියන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉතා සාර්ථකව පවත්වන ලදි.