ලේ දන්දිමේ කඳවුර - විරවිල බන්ධනාගාරය

 

1905 ජුලි 16 දින පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වෙන් වී වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් බවට පත්වී වසර 112 ගත වන අවධියක වීරවිල බන්ධනාගාර නිලධාරින් සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි බි.ඩි.එම්.ජි.බි.දිසානායක මහතා ප්‍රධාන ජේලර් ඊ.එස්.ප්‍රේමලාල් මහතා පෙර දැරි කරගෙන ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය ආයතනවල හා ගම්වාසින් ඇතුළු ලේ පරිත්‍යාගශීලීන් 63 දෙනෙකුගේ නොමසුරු දායකත්වය ලබාගෙන හම්බන්තොට මහරෝහලේ ලේ බැංකු කාර්ය මණ්ඩලයේද සේවය ලබා ගනිමින් 02 වන වරටත් පවත්වන ලද ලේ දන්දීමේ ව්‍යාපාරය ඉතා සාර්ථක ලෙස 2017.07.14 දින වීරවිල බන්ධනාගාර කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වුහ.