මුල් පිටුව


අප අමතන්න


දුරකථන නාමාවලිය


වෙබ් අඩවි සිතියම


 
  ‍ඉතිහාසය
  අමාත්‍යාංශය
  සංවිධාන ව්‍යුහය
  නිලධාරි මණ්ඩලය
  බන්ධනාගාර ආයතන
  ‍පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
  දැක්ම,මෙහෙවර,ඉලක්ක
  ‍බන්ධනාගාර ලාංඡනය සහ ආදර්ශ පාඨය
  ‍බන්ධනාගාර ගීතය
  නීති හා රෙගුලාසි
  ‍බඳවාගැනීම්
  ‍ස්ථාන මාරුවීම්
  ‍විභාග සහ ප්‍රතිළුල
  ‍චක්‍රලේඛ
  ‍ටෙන්ඩර් දැන්වීම්
  සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු
  ‍ප්‍රකාශන සහ වාර්තා
  ‍නිවාඩු නිකේතන
ආශ්‍රීත සංවිධාන
 
 
 
  www.gov.lk
 
 
 

 

බඳවාගැනීම්
 
Open Competitive Examination for the Recruitment to the post of Jailor - class II and Rehabilitation Officer - Class II and Prison Guard - 2019
සිංහල
දෙමළ
ඉංග්‍රිසි
 

බදවාගැනීම් පරිපාටි - බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

1. අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්
2. නීති නිලධාරි
3. වැඩ පරීක්ෂක
4. උපවැඩ පරීක්ෂක
5. භාෂණ පරිවර්තක
6. ඖෂධ සංයෝජක

7. බන්ධනාගාර නියාමක

8. ඡායාරූප ශිල්පි,සංස්කරණ ශිල්පි
9. ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය සහකාර
10. රියදුරු
11. ට්‍රැක්ටර් රියදුරු,ත්‍රීවිල් රියදුරු, මෝටර් කාර්මික,මෝටර් කාර්මික (විදුලි) මෝටර් කාර්මික (වෑද්දුම්) මෝටර් කාර්මික (පින්තාරු)
12. කම්කරු, මුරකරු,වධක,වතුර පොම්ප ක්‍රියාකරු
13. බන්ධනාගාර නියාමක (සංශෝධිත)