මුල් පිටුව


අප අමතන්න


දුරකථන නාමාවලිය


වෙබ් අඩවි සිතියම


 
  ‍ඉතිහාසය
  අමාත්‍යාංශය
  සංවිධාන ව්‍යුහය
  නිලධාරි මණ්ඩලය
  බන්ධනාගාර ආයතන
  ‍පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
  දැක්ම,මෙහෙවර,ඉලක්ක
  ‍බන්ධනාගාර ලාංඡනය සහ ආදර්ශ පාඨය
  ‍බන්ධනාගාර ගීතය
  නීති හා රෙගුලාසි
‍බඳවාගැනීම්
  ‍ස්ථාන මාරුවීම්
  ‍විභාග සහ ප්‍රතිළුල
  ‍චක්‍රලේඛ
  ‍ටෙන්ඩර් දැන්වීම්
  සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු
  ‍ප්‍රකාශන සහ වාර්තා
  ‍නිවාඩු නිකේතන
ආශ්‍රීත සංවිධාන
 
 
 
  www.gov.lk
 
 
 

 

බඳවාගැනීම්
 

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ හෙද නිලධාරි 11 "ආ" තනතුරට බඳවා ගැනීමට අයදුම්පත් කැඳවීම

විස්තර
අයදුම්පත්‍රය
අයදුම්පත්‍රය (අභ්‍යන්තර අයදුම්කරුවන් සඳහා)
 
 
 
 

බදවාගැනීම් පරිපාටි - බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

1.අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්
2. නීති නිලධාරි
3. කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ ඛණ්ඩ 3

4. බන්ධනාගාර නියාමක

5. ප්‍රාථමික ශිල්පිය සේවා