ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

දුරකථන නාමාවලිය - නිවාඩු නිකේතන

පිහිටිම :- ප්‍රධාන දුරකථන මෙනුව

 

අනුරාධපුරය
0254677516
කතරගම - කේතුමති
0472235104
 
නුවරඑළිය
0523524425
 
ත්‍රිකුණාමලය - කුච්චවේලි
026-2228700