ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

දුරකථන නාමාවලිය - බන්ධනාගාර මුලස්ථානය

පිහිටිම - ප්‍රධාන දුරකථන මෙනුව

  දුරකථන හුමාරුව අංශය කාර්යාල 0114677177
    ෆැස්ක් 0114677180
බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්
  බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් කාර්යාල 0112691976
      0112673978
      0114677100
    අභ්‍යන්තර 100
    ෆැක්ස් 0112695206
  පුද්ගලික සහකාර කාර්යාල 0114677154
    අභ්‍යන්තර 154
  සහායක කාර්යාලය අභ්‍යන්තර 141
අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්
  අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් - (වැඩ ආවරණ) කාර්යාල 0112695221/0114677101
    ෆැක්ස් 0112675744
    අභ්‍යන්තර 101
පරිපාලන අංශය
  බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන) කාර්යාල 0112692323
    ෆැක්ස් 0114677102
    අභ්‍යන්තර 102
  පරිපාලන නිලධාරි -1 කාර්යාල 0112695246
      0114677110
  අභ්‍යන්තර 110
  පරිපාලන නිලධාරි - 11 ( වැඩ ආවරණ) කාර්යාල 0112669572
      0114677112
    අභ්‍යන්තර 112
  වෙබ් අඩවි අංශය කාර්යාල 0112678362
    අභ්‍යන්තර 193
මෙහෙයුම් /බුද්ධි හා ආරක්ෂක අංශය
  බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (මෙහෙයුම්/බුද්ධි හා ආරක්ෂක ) කාර්යාල 0112692323
      0114677102
    අභ්‍යන්තර 102
  ප්‍රධාන ලිපිකරු (මෙහෙයුම්) කාර්යාල 0112674948
    අභ්‍යන්ත 131/160
  සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි කාර්යාල 0114677123
    අභ්‍යන්තර 123
  බුද්ධි හා ආරක්ෂක අංශය     135
සැපයුම් අංශය
  බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (සැපයුම්) කාර්යාල 0114677151
    අභ්‍යන්ත 151
    ෆැක්ස් 0112696566
  ප්‍රධාන ලිපිකරු කාර්යාල/ෆැක්ස් 0112678531
    අභ්‍යන්ත 148
පුනරුත්ථාපන අංශය
  බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පුනරුත්ථාපන) වැඩ ආවරණ   කාර්යා 0114677104/0112676966
    අභ්‍යන්තර 104
    ෆැක්ස් 0112676966
  බන්ධනාගාර අධිකාරි (පුනරුත්ථාපන) කාර්යාල 0112694671
    අභ්‍යන්තර 106
  සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි (පුනරුත්ථාපන) වැඩ ආවරණ කාර්යාල 0112684997
    අභ්‍යන්තර 108
  පුනරුත්ථාපන නිලධාරි   අභ්‍යන්තර 153
  ප්‍රධාන ලිපිකරු   අභ්‍යන්තර 109
මුදල් අංශය
  කොමසාරිස් (මුදල්) කාර්යාල 011-2696539/011-4677992
  අභ්‍යන්තර 116
  ෆැක්ස් 0112696539
  නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් (මුදල්) කාර්යාල 0112691904
    0114677117
    ෆැක්ස් 0112691904
  අභ්‍යන්තර 117
  සහකාර කොමසාරිස් (මුදල්) කාර්යාල 0112674947
    0114677118
    ෆැක්ස් 0112674947
  අභ්‍යන්තර 118
  ප්‍රධාන ලිපිකරු (වැය) කාර්යාල 0112692931
    0114677120
  අභ්‍යන්තර 120
  ප්‍රධාන ලිපිකරු (අත්තිකාරම්) කාර්යාල 0112676965
    0114677121
    අභ්‍යන්තර 121
  පරිගණක අංශය (ගිණුම්) කාර්යාල 0114677125
  ගබඩා භාරකරු   0114677124
සැලසුම් අංශය
  අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) කාර්යාල 0112699351
      0114677105
    අභ්‍යන්තර 105
  සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) කාර්යාල 0114677195
    අභ්‍යන්තර 195
  සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි කාර්යාල 0114677107
  සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණ) කාර්යාල 0114677107
  සැලසුම් සහකාර අභ්‍යන්තර 765
කර්මාන්ත හා නිපුණතා සංවර්ධන අංශය
  බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (කර්මාන්ත හා නිපුණතා සංවර්ධන ) වැඩ ආවරණ කාර්යාල 0114677103
    අභ්‍යන්තර 103
  සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි (කර්මාන්ත හා නිපුණතා සංවර්ධන) කාර්යාල 0112695201
      0114677115
    අභ්‍යන්තර 115
ඉංජිනේරු අංශය
  අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු) කාර්යාල 0112699508
    අභ්‍යන්තර 750
  ඉංජිනේරු (සිවිල්) කාර්යාල 0112699350
      0114677126
    අභ්‍යන්තර 126
  ඉංජිනේරු (සිවිල්) කාර්යාල 0114339527
    අභ්‍යන්තර 158
  ඉංජිනේරු (කාර්මික) කාර්යාල 0112673095
      0114677127
    අභ්‍යන්තර 127
  ප්‍රධාන වැඩ පරීක්ෂක කාර්යාල 0112683669
      0114677149
    අභ්‍යන්තර 149
  ප්‍රධාන ලිපිකරු කාර්යාල 0112683667
      0114677129
    අභ්‍යන්තර 129/159
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය
  කොමසාරිස් (අභ්‍යන්තර විගණන) කාර්යාල 0112678941
      0114677119
    අභ්‍යන්තර 119
   ප්‍රධාන ලිපිකරු (අභ්‍යන්තර විගණන)

අභ්‍යන්තර

137

රජයේ විගණන අංශය
  රජයේ විගණන අධිකාරි කාර්යාල 0112696117
      0114677142
    අභ්‍යන්තර 142
  ප්‍රධාන ලිපිකරු (රජයේ විගණන) අභ්‍යන්තර 136
නිලධාරි සුභසාධක අංශය
  බන්ධනාගාර අධිකාරි (මුලස්ථානය) කාර්යාල 0114677103
    අභ්‍යන්තර 103
  ප්‍රධාන ජේලර් කාර්යාල 0112695205
    අභ්‍යන්තර 133
  ප්‍රධාන ලිපිකරු අභ්‍යන්තර 134
ප්‍රවාහන අංශය
  ප්‍රධාන ලිපිකරු අභ්‍යන්තර 170
සංඛ්‍යාලේඛන අංශය
  සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරි කාර්යාල 0112693323
      0114677132
    අභ්‍යන්තර 132
ගබඩාව
  ගඩබා භාරකරු කාර්යාල 0113119994
    අභ්‍යන්තර 130