ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

දුරකථන නාමාවලිය - බන්ධනාගාර සිරමැඳිරි

පිහිටිම - ප්‍රධාන දුරකථන මෙනුව

 

අම්පාර
0634923402
 
0632222361
   
අවිසාවේල්ල
0364930238
 
0362222328
   
බලන්ගොඩ
0454932712
 
0452287277
   
බලපිටිය
0914939247
 
0912258432
   
හලාවත
0324927643
 
0322222172
   
ඇඹිලිපිටිය
0474933867
 
0472230221
   
ඇල්පිටිය
0914932034
 
0912291248
   
ගම්පහ
0334933642
 
0332222404
   
ගම්පොල
0814944919
 
0812352313
   
හැටන්
0514929222
 
0512222433
   
හම්බන්තොට
0474927598
 
0472220221
   
කල්මුණේ
0674926535
 
0672222361
   
කුලියාපිටිය
0374940556
   
කුරුණැගල
0374940550
 
මහව
0374936047
 
මන්නාරම
0232222218
 
මාතලේ
0664927823
 
0662222439
   
නුවර එළිය
0524927709
 
0522222598
   
පුත්තලම
0324930445
 
0322265385
   
පානදුර
0344943896
 
0342229688