ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව

දුරකථන නාමාවලිය - බන්ධනාගාර ආයතනන

පිහිටිම - ප්‍රධාන දුරකථන මෙනුව

 

අනුරාධපුරය දුර.ක්‍රියාකරු
0254928288
  SP/ASP
0254928283
 
බෝගම්බර දුර.ක්‍රියාකරු
0814940326
   
0812424802
  SP/ASP
0814940417
 
0812224059
   
බුස්ස දුර.ක්‍රියාකරු
0914941572
 
0914937823
  SP/ASP
0914931937
 
0914941569
   
බදුල්ල දුර.ක්‍රියාකරු
0552222354
   
0554928205
  SP/ASP
0554929066
   
මඩකලපුව දුර.ක්‍රියාකරු
0654923857
  SP/ASP
0654926301
   
කොළඹ රිමාන්ඩ් Office
0114677377
  SP/ASP
0114677350
     
ප.වි.පු.ම. දුර.ක්‍රියාකරු
0114677177
  SP/ASP
0112691753
   
ගාල්ල දුර.ක්‍රියාකරු
0914937824
   
0912234915
  SP/ASP
0912234193
   
යාපනය Office
0212222542
   
කැගල්ල
දුර.ක්‍රියාකරු
0354932331
  SP/ASP
0352222016
   
කළුතර දුර.ක්‍රියාකරු
0344939526
  SP/ASP
0344939552
   
0344943893
   
කුරුවිට Office
0454932219
   
0452262094
  SP/ASP
0452263600
   
මහර දුර.ක්‍රියාකරු
0114335637
   
0112951770
  SP
0114360379
     
මැගසින් දුර.ක්‍රියාකරු
0114677333
  SP/ASP
0114677300
   
මාතර දුර.ක්‍රියාකරු
0414935320
   
0414929389
  SP/ASP
0414935326
   
මොණරාගල දුර.ක්‍රියාකරු
0554928207
  SP/ASP
0554928207
   
මිගමුව
දුර.ක්‍රියාකරු
0314936200
0312222175
  SP/ASP
0314936200
   
පොලොන්නරුව දුර.ක්‍රියාකරු
0274924162
   
0272222415
  SP/ASP
0274924172
 
0274926829
   
පල්ලේකැලේ දුර.ක්‍රියාකරු
0814950099
   
0812420055
SP/ASP
0814950111
   
පල්ලන්සේන (දළුපොත) දුර.ක්‍රියාකරු
0314933609
  SP/ASP
0314934653
     
   
තංගල්ල දුර.ක්‍රියාකරු
0474931380
  SP/ASP
0474931381
   
ත්‍රිකුණාමලය දුර.ක්‍රියාකරු
0262222408
  SP/ASP
0262222408
     
තල්දෙන දුර.ක්‍රියාකරු
0552222402
   
0552224346
   
වව්නියාව දුර.ක්‍රියාකරු
0244927495
  SP/ASP
0244927495
   
වැලිකඩ දුර.ක්‍රියාකරු
0114677277
  SP
0114677200
  ASP
0114677201
  ASP
0114677202
   
වාරියපොල දුර.ක්‍රියාකරු
0374939841
  SP/ASP
0374936046
   
වටරැක(හෝමාගම) දුර.ක්‍රියාකරු
0114334579
  SP/ASP
0114380492
   
වීරවිල දුර.ක්‍රියාකරු
0474933609
  SP/ASP
0474931453