මුල් පිටුව


අප අමතන්න


දුරකථන නාමාවලිය


වෙබ් අඩවි සිතියම


 
  ‍ඉතිහාසය
  අමාත්‍යාංශය
  සංවිධාන ව්‍යුහය
  නිලධාරි මණ්ඩලය
  බන්ධනාගාර ආයතන
  ‍පර්යේෂණ හා විශෝධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
  දැක්ම,මෙහෙවර,ඉලක්ක
  ‍බන්ධනාගාර ලාංඡනය සහ ආදර්ශ පාඨය
  ‍බන්ධනාගාර ගීතය
  නීති හා රෙගුලාසි
  ‍බඳවාගැනීම්
  ‍ස්ථාන මාරුවීම්
  ‍විභාග සහ ප්‍රතිළුල
  ‍චක්‍රලේඛ
  ‍ටෙන්ඩර් දැන්වීම්
  සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු
  ‍ප්‍රකාශන සහ වාර්තා
  ‍නිවාඩු නිකේතන
ආශ්‍රීත සංවිධාන
 
 
 
  www.gov.lk
 
 
 

 

ස්ථාන මාරුවීම්

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා - බන්ධනාගාර දෙපාර්මේන්තුව - 2018

වැඩිදුර විස්තර

ලැයිස්තු

 


වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් බන්ධනාගාර දෙපාර්මේන්තුව - 2018

වැඩිදුර විස්තර

ලැයිස්තු

 


වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා - බන්ධනාගාර දෙපාර්මේන්තුව - 2017

වැඩිදුර විස්තර

ලැයිස්තු

 


වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් බන්ධනාගාර දෙපාර්මේන්තුව -2017

වැඩිදුර විස්තර

ලැයිස්තුව

 


වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අභියාචනා - බන්ධනාගාර දෙපාර්මේන්තුව - 2016

වැඩිදුර විස්තර

ලැයිස්තුව

 


වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් බන්ධනාගාර දෙපාර්මේන්තුව - 2016

වැඩිදුර විස්තර

ලැයිස්තුව

 


ආධුනික නියාමක නිලධාරීන් අනුයුක්ත කිරීම

වැඩිදුර විස්තර

ලැයිස්තුව