எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

சிறைச்சாலைகள் தலைமையகம்

இல 150,

பேஸ்லைன் வீதி,

கொழும்பு 09,

இலங்கை.

+94 114 677177

+94 114 677180

எங்களுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்புங்கள்

    நிலையான வருகை அட்டவணை

    திங்கள் முதல் சனி வரை
    8.30 am – 11.30 am
    1.30 pm – 4.30 am