பெயர் குறிப்பிடப்படும் அலுவலர் தகவல்  அலுவலர்
பெயர் : ஈ.எம்.ஜே.சீ.எல்.பீ. ஏகநாயக்க

பதவி : கூடுதல் சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் நாயகம் (பதில் கடமை)
பதில் கடமை சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் (நிர்வாக / புனர்வாழ்வு மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி) (பதில் கடமை) / ஊடக செய்தித் தொடர்பாளர்

முகவரி : சிறைச்சாலைகள் தலைமையகம், இல 150, பேஸ்லைன் வீதி, கொழும்பு 09

தொலைபேசி இல : 011-4677151

தந்தி இல : 011-2696566

பெயர் : பி. டி. எம். ஜி. பி திஸாநாயக்க அவர்கள்

பதவி : சிறைச்சாலை அத்தியட்சகர்

முகவரி : சிறைச்சாலைகள் தலைமையகம், இல 150, பேஸ்லைன் வீதி, கொழும்பு 09

தொலைபேசி இல : 102

தந்தி இல :

– புதிய செய்திகள் –