பெயர் குறிப்பிடப்படும் அலுவலர் தகவல்  அலுவலர்
பெயர் : ஈ.எம்.ஜே.சீ.எல்.பீ. ஏகநாயக்க

பதவி : சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் (நிர்வாக / புனர்வாழ்வு மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி)

முகவரி : சிறைச்சாலைகள் தலைமையகம், இல 150, பேஸ்லைன் வீதி, கொழும்பு 09

தொலைபேசி இல :

தந்தி இல :

பெயர் : சுதத் கலப்பதி  அவர்கள்

பதவி : உதவி சிறைச்சாலை அத்தியட்சகர்

முகவரி : சிறைச்சாலைகள் தலைமையகம், இல 150, பேஸ்லைன் வீதி, கொழும்பு 09

தொலைபேசி இல :

தந்தி இல :

– புதிய செய்திகள் –