எங்கள் ஊழியர்கள்

சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் நாயகம்

திரு.எச்.எம்.டீ.என்.உபுல்தெனிய

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-2691976 / 011-2673978

குறுகிய எண் – 100

தந்தி: 011-2695206

மின்னஞ்சல்: prisons[at]sltnet.lk

கூடுதல் சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் நாயகம் (பதில் கடமை)

ப/க சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் (செயல்பாடுகள் / உளவுத்துறை) (பதில் கடமை)

திரு. டீ.ஐ. உடுவர

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல: 011-4677104
குறுகிய எண்: 104 / 515

நிர்வாகப் பிரிவு

பதில் கடமை  சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் (நிர்வாக / புனர்வாழ்வு மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி) (பதில் கடமை) / ஊடக செய்தித் தொடர்பாளர்

திரு ஈ.எம்.ஜே.சீ.எல்.பீ. ஏகநாயக்க

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-4677151
குறுகிய எண்: 151
தந்தி: 011-2696566

நிர்வாக அதிகாரி – I

திரு சீ.எஸ். அமரவிக்ரம

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-4677110 / 011-4677711
குறுகிய எண்: 711

ப/க நிர்வாக அதிகாரி – II (பதில் கடமை)

திருமதி எச்.ஏ.டீ.பீ.டப்லிவ். ஹெட்டியாரச்சி

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-4677150
குறுகிய எண்: 150

வழங்கல் மற்றும் சேவைகள் பிரிவு

ப/க சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் (வழங்கல் மற்றும் சேவைகள்) (பதில் கடமை)

திரு கே.ஏ.எஸ்.கொடித்துவக்கு

தொடர்பு தகவல்

செயல்பாட்டுப் பிரிவு

கூடுதல் சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் நாயகம் (பதில் கடமை)

ப/க சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் (செயல்பாடுகள் / உளவுத்துறை) (பதில் கடமை)

திரு. டீ.ஐ. உடுவர

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல: 011-4677104
குறுகிய எண்: 104 / 515

கைத்தொழில் பிரிவு

ப/க சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் (கைத்தொழில்) (பதில் கடமை)

திரு ஜீ.எம்.பி. லியனகே

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல: 011-4677122
குறுகிய எண்: 122
தந்தி: 0112683668

சிறைச்சாலைகள் அத்தியட்சகர் (கைத்தொழில்)

திரு ஆர்.எம்.எஸ். பண்டார

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல: 011-4677102
குறுகிய எண்: 102
தந்தி:

புனர்வாழ்வு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு பிரிவு

ப/க சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் (நிர்வாக / புனர்வாழ்வு மற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி) (பதில் கடமை) / ஊடக செய்தித் தொடர்பாளர்

திரு ஈ.எம்.ஜே.சீ.எல்.பீ. ஏகநாயக்க

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-4677151
குறுகிய எண்: 151
தந்தி: 011-2696566

சிறைச்சாலைகள் உதவி அத்தியட்சகர் (புனர்வாழ்வு) (பதில் கடமை)

திரு ஏ.எம்.ஜே.எஸ்.அதாசூரிய

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-4677836
குறுகிய எண்: 346
தந்தி: 0112694671

சிறைச்சாலைகள் உதவி அத்தியட்சகர் (புனர்வாழ்வு) (பதில் கடமை)

திரு. என்.பீ.எஸ். தசநாயக

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:
தந்தி:

நலன்புரி பிரிவு

சிறைச்சாலைகள் அத்தியட்சகர் (சிறைச்சாலைகள் தலைமையகம்)

திரு. எம்.எப். லாகிர்

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:
தந்தி:

திட்டமிடல் மற்றும் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) பதில். கடமை

திருமதி. சுரஞ்சி விஜயவர்தன

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 0114-677105
குறுகிய எண்: 105

துணை பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

செல்வி. கே.மகதந்தில

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 0112-691996
குறுகிய எண்: 195

உதவி பணிப்பாளர் (தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பம்)

திரு எம்.எம்.எல்.எல்.எல். குணரத்ன

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-4677107
குறுகிய எண் : 107

நிதிப் பிரிவு

சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் (நிதி)

திரு எம்.பீ.எம்.பீ.டப்.டப்.ஏ. ராஜசிங்க

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-2696539
குறுகிய எண்: 189

உதவி ஆணையாளர் (நிதி)

செல்வி பி.டி.சி. இலங்கரத்ன

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-4677117
குறுகிய எண்: 187
தந்தி: 0112691904

பொறியியல் பிரிவு

இயக்குனர் (பொறியியல்)

திரு. டப்லிவ்.எம்.பீ.பீ. வீரசிங்க

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-2699508
குறுகிய எண்: 179
தந்தி:

பொறியியல் (சிவில்)

திரு ஜே.எம்.எஸ்.யூ.பி ஜெயசேகர

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 0114677126
குறுகிய எண்: 126

பொறியியலாளர் (இயந்திரவியல்)

திரு. டீ.டீ.எச். ஹஷான் தெனிபிடிய

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:

பொறியியலாளர் (இயந்திரவியல்)

திரு. என்.டீ.ஏ.எம். வீரசிங்க

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 0114-677852
குறுகிய எண்: 352

சுகாதார சேவைகள் பிரிவு

துணை பணிப்பாளர் (சிறைச்சலைகள் மருத்துவ சேவைகள்)

வைத்தியர் திரு ஆர்.ஏ.என்.எச். ரணசிங்க

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:

உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவு

ஆணையாளர் (உள்ளகக் கணக்காய்வு)

திரு டி.எம்.பி. கருணாரத்ன

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:

அரச கணக்காய்வுப் பிரிவு

அரச கணக்காய்வு அதிகாரி

திரு. ஆர். கருணாரத்ன

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல: 011-4677142
குறுகிய எண்: 142

போக்குவரத்து பிரிவு

சிறைச்சாலைகள் அத்தியட்சகர் (போக்குவரத்து)

திரு. எல்.ஜீ. சுதத் றோகண கலப்பத்தி

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:
தந்தி:

சட்ட பிரிவு

சட்ட அலுவலர்

திருமதி. எச்.என்.எம். பிரனாந்து

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:
தந்தி:

புள்ளிவிபரப் பிரிவு

புள்ளிவிபர அதிகாரி

திரு எச்.டபிள்யூ. அதுல குமார

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-2693323/0114-677132
குறுகிய எண்: 132 / 150
தந்தி: 011-4677132