எங்கள் ஊழியர்கள்

சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் நாயகம்

திரு.எச்.எம்.டீ.என்.உபுல்தெனிய

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-2691976 / 011-2673978

குறுகிய எண் – 100

தந்தி: 011-2695206

மின்னஞ்சல்: cgp[at]prisons.gov.lk

Updating

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:
தந்தி:

நிர்வாகப் பிரிவு

Updating

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:
தந்தி:

ப/க நிர்வாக அதிகாரி - II (பதில் கடமை)

திருமதி எச்.ஏ.டீ.பீ.டப்லிவ். ஹெட்டியாரச்சி

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-4677150
குறுகிய எண்: 150

வழங்கல் மற்றும் சேவைகள் பிரிவு

Updating

தொடர்பு தகவல்

செயல்பாட்டுப் பிரிவு

Updating

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல: 011-4677104
குறுகிய எண்: 104 / 515

கைத்தொழில் பிரிவு

Updating

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல:
குறுகிய எண்:
தந்தி:

புனர்வாழ்வு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு பிரிவு

Updating

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:
தந்தி:

சிறைச்சாலைகள் உதவி அத்தியட்சகர் (புனர்வாழ்வு) (பதில் கடமை)

திரு ஏ.எம்.ஜே.எஸ்.அதாசூரிய

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-4677836
குறுகிய எண்: 346
தந்தி: 0112694671

சிறைச்சாலைகள் உதவி அத்தியட்சகர் (புனர்வாழ்வு) (பதில் கடமை)

திரு. என்.பீ.எஸ். தசநாயக

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:
தந்தி:

நலன்புரி பிரிவு

Updating

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 0114677102
குறுகிய எண்: 102
தந்தி: 0114677180

திட்டமிடல் மற்றும் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) பதில். கடமை

திருமதி. சுரஞ்சி விஜயவர்தன

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 0114-677105
குறுகிய எண்: 105

துணை பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

செல்வி. கே.மகதந்தில

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 0112-691996
குறுகிய எண்: 195

நிதிப் பிரிவு

சிறைத்துறை ஆணையர் (நிதி)

திருமதி ஆர்.எம்.என்.கே.கே. அபேரத்னா

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:
தந்தி:

உதவி ஆணையாளர் (நிதி)

செல்வி பி.டி.சி. இலங்கரத்ன

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 011-4677117
குறுகிய எண்: 187
தந்தி: 0112691904

பொறியியல் பிரிவு

பொறியியல் (சிவில்)

திரு ஜே.எம்.எஸ்.யூ.பி ஜெயசேகர

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 0114677126
குறுகிய எண்: 126

பொறியியல் (சிவில்)

திரு எஸ். ஹரேந்திரசர்மா

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:

பொறியியலாளர் (இயந்திரவியல்)

திரு. என்.டீ.ஏ.எம். வீரசிங்க

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.: 0114-677852
குறுகிய எண்: 352

சுகாதார சேவைகள் பிரிவு

துணை பணிப்பாளர் (சிறைச்சலைகள் மருத்துவ சேவைகள்)

வைத்தியர் திரு ஆர்.ஏ.என்.எச். ரணசிங்க

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:

உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவு

ஆணையாளர் (உள்ளகக் கணக்காய்வு)

திரு டி.எம்.பி. கருணாரத்ன

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:

சட்ட பிரிவு

சட்ட அலுவலர்

திருமதி. எச்.என்.எம். பிரனாந்து

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்:
தந்தி:

புள்ளியியல் பிரிவு

புள்ளியியல் அதிகாரி

திரு. எச்.எம்.டி.தசநாயக்க

தொடர்பு தகவல்

தொ. இல.:
குறுகிய எண்: