නම් කරන ලද නිලධාරී තොරතුරු නිලධාරී
නම : ඊ.එම්.ජේ.සී.එල්.බී. ඒකනායක මහතා

තනතුර : වැ.ආ. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන/ පුනුරුත්ථාපන හා නිපුණතා සංවර්ධන)

ලිපිනය : බන්ධනාගාර මූලස්ථානය , නො. 150, බේස්ලයින් පාර, කොළඹ 09

දුරකථන අංකය : 011-4677151

ෆැක්ස් අංකය : 011-2696566

නම : සුදත් රෝහණ ගලප්පත්ති මහතා

තනතුර : සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී

ලිපිනය : බන්ධනාගාර මූලස්ථානය , නො. 150, බේස්ලයින් පාර, කොළඹ 09

දුරකථන අංකය :

ෆැක්ස් අංකය :

– නවතම පුවත් –