නම් කරන ලද නිලධාරී තොරතුරු නිලධාරී
නම : ඊ.එම්.ජේ.සී.එල්.බී. ඒකනායක මහතා

තනතුර : අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් (වැ.ආ) / වැ.ආ. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන) / මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

ලිපිනය : බන්ධනාගාර මූලස්ථානය , නො. 150, බේස්ලයින් පාර, කොළඹ 09

දුරකථන අංකය : 011-4677151

ෆැක්ස් අංකය : 011-2696566

නම : බී.ඩී.එම්.ජී.බී දිසානායක මහතා

තනතුර : මූලස්ථාන අධිකාරී

ලිපිනය : බන්ධනාගාර මූලස්ථානය , නො. 150, බේස්ලයින් පාර, කොළඹ 09

දුරකථන අංකය : 102

ෆැක්ස් අංකය : 0114677180

– නවතම පුවත් –