අපගේ නිලධාරී මණ්ඩලය

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්

එච්.එම්.ටී.එන්. උපුල්දෙණිය මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-2691976 / 011-2673978

කෙටි අංකය- 100

ෆැක්ස්: 011-2695206

වි. තැපෑල: prisons[at]sltnet.lk

අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් (වැ.ආ) /

වැ.ආ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (මෙහෙයුම්/ බුද්ධි)

ටී.අයි. උඩුවර මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක: 011-4677104
කෙටි අංකය: 104 / 515

පාලන අංශය

වැ.ආ. බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන/ පුනරුත්ථාපන හා නිපුණතා සංවර්ධන) / මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

ඊ.එම්.ජේ.සී.එල්.බී. ඒකනායක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677151
කෙටි අංකය: 151
ෆැක්ස්: 011-2696566

පරිපාලන නිලධාරි I

සී.එස්.අමරවික්‍රම මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677110 / 011-4677711
කෙටි අංකය: 711

වැ.ආ. පරිපාලන නිලධාරි II

එච්.ඒ.ඩී.පී.ඩබ්ලිව්. හෙට්ටිආරච්චි මිය

සබඳතා තොරතුරු

සැපයුම් හා සේවා අංශය

වැ.ආ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (සැපයුම් හා සේවා)

කේ.ඒ.එස්. කොඩිතුවක්කු මහතා

සබඳතා තොරතුරු

මෙහෙයුම් අංශය

අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් (වැ.ආ)/

වැ.ආ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (මෙහෙයුම්/ බුද්ධි)

ටී.අයි. උඩුවර මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක: 011-4677104
කෙටි අංකය: 104 / 515

කර්මාන්ත අංශය

වැ.ආ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (කර්මාන්ත)

ජී.එම්.පී.ලියනගේ මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක: 011-4677122
කෙටි අංකය: 122
ෆැක්ස්: 0112683668

පුනරුත්ථාපන හා නිපුණතා සංවර්ධන අංශය

වැ.ආ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන/ පුනරුත්ථාපන හා නිපුණතා සංවර්ධන) / මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

ඊ.එම්.ජේ.සී.එල්.බී.ඒකනායක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677151
කෙටි අංකය: 151
ෆැක්ස්: 011-2696566

වැ.ආ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි (පුනරුත්ථාපන)

ඒ.එම්.ජේ.එස්. අදාසූරිය මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677836
කෙටි අංකය : 346
ෆැක්ස්: 0112694671

නිලධාරී සුභසාධන අංශය

බන්ධනාගාර අධිකාරී (බන්ධනාගාර මූලස්ථාන)

ආර්. එම්. එස්. බණ්ඩාර මහතා

සබඳතා තොරතුරු

ක්‍රමසම්පාදන හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය

අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) වැ.බ.

එන්. සුරංජි විජයවර්ධන මිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 0114-677105
කෙටි අංකය : 105

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

කේ.මහතන්තිල මෙනවිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 0112-691996
කෙටි අංකය : 195

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ)

එම්.එම්.එල්.එල්.එල්.ගුණරත්න මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677107
කෙටි අංකය : 107

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී

පී.වී.ඩී.එල්.එස්.ජේ. සපරමාදු මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677193
කෙටි අංකය : 193

මුදල් අංශය

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (මුදල්)

එම්.බී.එම්.පී.ඩබ්.යූ.ඒ. රාජසිංහ මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-2696539
කෙටි අංකය: 189

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් (මුදල්)

එම්.ජී.එම්. මුනාස් මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677118 / 0112674947
කෙටි අංකය: 811

සහකාර කොමසාරිස් (මුදල්)

පී.ඩී.සී.සී. ඉලංගරත්න මහත්මිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677117
කෙටි අංකය : 187
ෆැක්ස්: 0112691904

ඉංජිනේරු අංශය

අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු)

එච්.එම්.ජී.අයි.ඩී.බණ්ඩාර මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-2699508
කෙටි අංකය : 179
ෆැක්ස්: 011-2699508

ඉංජිනේරු (සිවිල්)

ජේ.එම්.එස්.යූ.බී ජයසේකර මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 0114677852
කෙටි අංකය : 352

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (බන්ධනාගාර වෛද්‍ය සේවා)

වෛද්‍ය ආර්.ඒ.එන්.එච් රණසිංහ

සබඳතා තොරතුරු

රජයේ විගණන අංශය

රජයේ විගණන අධිකාරි

ඩබ්ලිව්.ඩී.සී.රංජිත් මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677142
කෙටි අංකය : 142

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

කොමසාරිස් (අභ්‍යන්තර විගණන)

ඩී. එම්.බී කරුණාරත්න මහතා

සබඳතා තොරතුරු

සංඛ්‍යාලේඛන අංශය

සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරි

එච්.ඩබ්ලිව්.අතුල කුමාර මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-2693323/0114-677132
කෙටි අංකය : 132 / 150
ෆැක්ස්: 011-4677132