අපගේ නිලධාරී මණ්ඩලය

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්

එච්.එම්.ටී.එන්. උපුල්දෙණිය මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-2691976 / 011-2673978

කෙටි අංකය- 100

ෆැක්ස්: 011-2695206

වි. තැපෑල: cgp[at]prisons.gov.lk

අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් (වැ.ආ)

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677151
කෙටි අංකය: 151
ෆැක්ස්: 011-2696566

පාලන අංශය

බන්ධනාගාර කොමසාරිස්  (පාලන- වැ . ආ )

බී.එම්.යූ.ජී.ඒ.කේ.බස්නායක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677177
කෙටි අංකය: 101
ෆැක්ස්: 011-2696566

පරිපාලන නිලධාරී I

W.T.N.වසන්ත කුමාර මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677711
කෙටි අංකය: 711
ෆැක්ස්: 0114677180

වැ.ආ. පරිපාලන නිලධාරි II

එච්.ඒ.ඩී.පී.ඩබ්ලිව්. හෙට්ටිආරච්චි මිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක:
කෙටි අංකය:
ෆැක්ස්:

 මානව සම්පත් අංශය

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (මානව සම්පත් )

එම්.ඩී.ඩී.පී.කේ. මුරගේ මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක:011-4677102
කෙටි අංකය:102
ෆැක්ස්:0114677180

සැපයුම් හා සේවා අංශය

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.ආ) සැපයුම් හා සේවා

ප්‍රසාද් හේමන්ත මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක: 011-7833114
කෙටි අංකය: 159
ෆැක්ස්: 0114677180

මෙහෙයුම් අංශය

වැ.ආ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (මෙහෙයුම්/ බුද්ධි හා ආරක්ෂක)

බී.ඩී.එම.ජී.බී. දිසානායක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක: 011-4677104
කෙටි අංකය: 104 / 515

කර්මාන්ත අංශය

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.ආ) කර්මාන්ත හා නිපුනතා සංවර්ධන

යූ.බී. වලිසුන්දර මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක:011-4677993
කෙටි අංකය:993
ෆැක්ස්:0114677180

පුනරුත්ථාපන හා නිපුණතා සංවර්ධන අංශය

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.ආ.) පුනරුත්ථාපන

ජේ.සී.වීරසිංහ මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක: 011-4677151

කෙටි අංකය:151

ෆැක්ස්:011-4677180

වැ.ආ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි (පුනරුත්ථාපන)

ඒ.එම්.ජේ.එස්. අදාසූරිය මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677836
කෙටි අංකය : 346
ෆැක්ස්: 0112694671

වැ.ආ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි (පුනරුත්ථාපන)

එන්. පී. එස්. දසනායක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:
කෙටි අංකය :
ෆැක්ස්:

නිලධාරී සුභසාධන අංශය

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.ආ.) පුනරුත්ථාපන

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක: 011-4677122
කෙටි අංකය:
ෆැක්ස්: 0114677180

ක්‍රමසම්පාදන හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය

අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) වැ.බ.

එන්. සුරංජි විජයවර්ධන මිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 0114-677105
කෙටි අංකය : 105

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

කේ.මහතන්තිල මෙනවිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 0112-691996
කෙටි අංකය : 195

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ )

වයි.එල්.සී.පී. මදුරප්පෙරුම මහතා (වැ. බ.)

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 0112-4677107
කෙටි අංකය : 107

මුදල් අංශය

කොමසාරිස් (මුදල්)

ඩී.ඒම.පි. කරුණාරත්න මහතා (වැ.බ)

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:011-4677189
කෙටි අංකය :189
ෆැක්ස්:

සහකාර කොමසාරිස් (මුදල්)

පී.ඩී.සී.සී. ඉලංගරත්න මහත්මිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677117
කෙටි අංකය : 187
ෆැක්ස්: 0112691904

සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී (වැ.ආ)

එල්.එච්.එල්. ප්‍රියන්ත නාලක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4341043
කෙටි අංකය :
ෆැක්ස්: 0112692931

ඉංජිනේරු අංශය

ඉංජිනේරු (සිවිල්)

ජේ.එම්.එස්.යූ.බී ජයසේකර මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 0114677126
කෙටි අංකය : 126

ඉංජිනේරු (සිවිල්)

එස් හරේන්දිරසර්මා මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:
කෙටි අංකය :

ඉංජිනේරු (යාන්ත්‍රික)

එන්.ඩී.ඒ.එම්. වීරසිංහ මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 0114677852
කෙටි අංකය : 352

වෛද්‍ය සේවා අංශය

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (බන්ධනාගාර වෛද්‍ය සේවා)

වෛද්‍ය ආර්.ඒ.එන්.එච් රණසිංහ

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:
කෙටි අංකය :

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

කොමසාරිස් (අභ්‍යන්තර විගණන)

ඩී. එම්.බී කරුණාරත්න මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:011-4677189
කෙටි අංකය :189

නීති අංශය

නීති නිලධාරි

එච්. එන්. එම්. ප්‍රනාන්දු මිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:011-4677103
කෙටි අංකය :103

සංඛ්‍යාලේඛන අංශය

සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරි

එම්.එම්.ටී. දසනායක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:
කෙටි අංකය : 132 / 350