අපගේ නිලධාරී මණ්ඩලය

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්

එච්.එම්.ටී.එන්. උපුල්දෙණිය මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-2691976 / 011-2673978

කෙටි අංකය- 100

ෆැක්ස්: 011-2695206

වි. තැපෑල: cgp[at]prisons.gov.lk

අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් (වැ.ආ)
බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.බ) (පාලන / මාධ්‍ය ප්‍රකාශක )
බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.බ) පුනරුත්ථාපන

ඊ.එම්.ජේ.සී.එල්.බී. ඒකනායක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677151
කෙටි අංකය: 151
ෆැක්ස්: 011-2696566

පාලන අංශය

අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් (වැ.ආ)
බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.බ) (පාලන / මාධ්‍ය ප්‍රකාශක )
බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.බ) පුනරුත්ථාපන

ඊ.එම්.ජේ.සී.එල්.බී. ඒකනායක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677151
කෙටි අංකය: 151
ෆැක්ස්: 011-2696566

වැ.ආ. පරිපාලන නිලධාරි II

එච්.ඒ.ඩී.පී.ඩබ්ලිව්. හෙට්ටිආරච්චි මිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක:
කෙටි අංකය:
ෆැක්ස්:

සැපයුම් හා සේවා අංශය

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.ආ) සැපයුම් හා සේවා

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.ආ) කර්මාන්ත

කේ.ඒ.එස්. කොඩිතුවක්කු මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක: 011-4677122
කෙටි අංකය: 122
ෆැක්ස්: 0112683668

මෙහෙයුම් අංශය

වැ.ආ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (මෙහෙයුම්/ බුද්ධි)

ටී.අයි. උඩුවර මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක: 011-4677104
කෙටි අංකය: 104 / 515

කර්මාන්ත අංශය

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.ආ) කර්මාන්ත
බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.ආ) සැපයුම් හා සේවා

කේ.ඒ.එස්. කොඩිතුවක්කු මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක:011-4677122
කෙටි අංකය:122
ෆැක්ස්:0112683668

පුනරුත්ථාපන හා නිපුණතා සංවර්ධන අංශය

අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් (වැ.ආ)
බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.බ) (පාලන / මාධ්‍ය ප්‍රකාශක )
බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (වැ.බ) පුනරුත්ථාපන

ඊ.එම්.ජේ.සී.එල්.බී. ඒකනායක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක: 011-4677151
කෙටි අංකය: 151
ෆැක්ස්: 0112696566

වැ.ආ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි (පුනරුත්ථාපන)

ඒ.එම්.ජේ.එස්. අදාසූරිය මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677836
කෙටි අංකය : 346
ෆැක්ස්: 0112694671

වැ.ආ සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරි (පුනරුත්ථාපන)

එන්. පී. එස්. දසනායක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:
කෙටි අංකය :
ෆැක්ස්:

නිලධාරී සුභසාධන අංශය

බන්ධනාගාර අධිකාරී (බන්ධනාගාර මූලස්ථාන)

බි.ඩී.එම්.ජී.බී දිසානායක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක: 0114677102
කෙටි අංකය: 102
ෆැක්ස්: 0114677180

ක්‍රමසම්පාදන හා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය

අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) වැ.බ.

එන්. සුරංජි විජයවර්ධන මිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 0114-677105
කෙටි අංකය : 105

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

කේ.මහතන්තිල මෙනවිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 0112-691996
කෙටි අංකය : 195

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ)

එම්.එම්.එල්.එල්.එල්.ගුණරත්න මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677107
කෙටි අංකය : 107

මුදල් අංශය

කොමසාරිස් (මුදල්)

ආර්.එම්.එන්.කේ.කේ. අබේරත්න මිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:
කෙටි අංකය :
ෆැක්ස්:

අතිරේක කොමසාරිස් (මුදල්)

එච්.ඒ.සී.පී. ධර්මරත්න මිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:
කෙටි අංකය :
ෆැක්ස්:

සහකාර කොමසාරිස් (මුදල්)

පී.ඩී.සී.සී. ඉලංගරත්න මහත්මිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4677117
කෙටි අංකය : 187
ෆැක්ස්: 0112691904

සහකාර බන්ධනාගාර අධිකාරී (වැ.ආ)

එල්.එච්.එල්. ප්‍රියන්ත නාලක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 011-4341043
කෙටි අංකය :
ෆැක්ස්: 0112692931

ඉංජිනේරු අංශය

ඉංජිනේරු (සිවිල්)

ජේ.එම්.එස්.යූ.බී ජයසේකර මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 0114677126
කෙටි අංකය : 126

ඉංජිනේරු (සිවිල්)

එස් හරේන්දිරසර්මා මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:
කෙටි අංකය :

ඉංජිනේරු (යාන්ත්‍රික)

ඩී.ඩී.එච්. හෂාන් දෙනිපිටිය මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:
කෙටි අංකය :

ඉංජිනේරු (යාන්ත්‍රික)

එන්.ඩී.ඒ.එම්. වීරසිංහ මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.: 0114677852
කෙටි අංකය : 352

වෛද්‍ය සේවා අංශය

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (බන්ධනාගාර වෛද්‍ය සේවා)

වෛද්‍ය ආර්.ඒ.එන්.එච් රණසිංහ

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:
කෙටි අංකය :

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

කොමසාරිස් (අභ්‍යන්තර විගණන)

ඩී. එම්.බී කරුණාරත්න මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:
කෙටි අංකය :

නීති අංශය

නීති නිලධාරි

එච්. එන්. එම්. ප්‍රනාන්දු මිය

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:
කෙටි අංකය :

සංඛ්‍යාලේඛන අංශය

සංඛ්‍යාලේඛන නිලධාරි

එම්.එම්.ටී. දසනායක මහතා

සබඳතා තොරතුරු

දු.ක.:
කෙටි අංකය : 132 / 350