නිවාඩු නිකේතන

– අනුරාධපුරය –

දැන්ම වෙන්කරවා ගන්න –

ලිපිනය :

දු.ක. : +94 254 928 297

– කතරගම (කේතුමති) –

දැන්ම වෙන්කරවා ගන්න –

ලිපිනය :

දු.ක. : +94 472 235 104 / +94 474 931 472

– නුවරඑළිය –

දැන්ම වෙන්කරවා ගන්න –

ලිපිනය :

දු.ක. : +94 523 524 425

– ත්‍රිකුණාමලය (කුච්චවේලි) –

දැන්ම වෙන්කරවා ගන්න –

ලිපිනය :

දු.ක. : +94 264 931 002