අපගේ ආයතන

Prison Headquarters

No.150, Baseline Road, Colombo 09

+94 114 677 177

+94 114 677 180

Center for Research and Training in Corrections

Center for Research and Training in Corrections, Department of Prisons, Colombo 09

Speat Force

No.150, Baseline Road, Colombo 09

Ambepussa Prison

Pabodha Methsewana, Treatment and Rehabilitation Center, Ambepussa, Warakapola

Angunakolapelessa Prison

Anugunukolapelessa Prison, Angunukolapelessa

Anuradhapura Prison

Anuradapura Prisons, Anuradapura

Badulla Prison

Badulla Prison, badulla

Batticaloa Prison

Batticaloa Prison, Batticaloa

Bogambara Prison

Bogambara Prison, Dumbara, Pallekale, Kundasale

Boossa Prison

Boossa Prison, Boossa

Colombo Remand Prison

Colombo Remand Prison. Colombo 09

Galle Prison

Galle Prison, Galle

Hangilipola Work Camp

Jaffna Prison

Jaffna Prison, Jaffna

Kalutara Prison

Kaluthara Prisons, Kaluthara

Kegalle Prison

Kegalle Prison, Kegalle

Kuruwita Prison

Kuruwita Prison, Waladura, Kuruwita

Magazine Prison

New Magazine Prison, Colombo 09

Mahara Prison

Monaragala Prison

Monaragala Prison, Monaragala

Matara Prison

Mathara prison, Mathara

Negombo Prison

Negombo Prison, Negombo

Pallansena C.C.Y.O

Correctional Training Center for Young Offenders, Dalupotha, Pallansena

Pallekelle Open Prison Camp

Open Prison Camp, Pallekale, Kundasale

Polonnaruwa Prison

Polonnaruwa Prison, Polonnaruwa

Thaldena C.C.Y.O

Correctional Training Center for Young Offenders, Thaldena

Trincomalee Prison

Trincomalle Prison, Trincomalle

Vauniya Prison

Vauniya Prison, Vauniya

Wariyapola Work Camp

Wariyapola Prison, Wariyapola

Wataraka Prison

Open Prison Camp, Watareka, Padukka

Weerawila Prison

Welikada Prison

Welikada Prison, Colombo 09