අපගේ ආයතන

Prison Headquarters

No.150, Baseline Road, Colombo 09

+94 114 677 177

+94 114 677 180

Center for Research and Training in Corrections

Speat Force

No.150, Baseline Road, Colombo 09

Closed Prisons

Angunakolapelessa Prison

Bogambara Prison

Boossa Prison

Mahara Prison

Welikada Prison

Remand Prisons

Anuradhapura Prison

Badulla Prison

Batticaloa Prison

Colombo Remand Prison

Galle Prison

Jaffna Prison

Kalutara Prison

Kegalle Prison

Kuruwita Prison

Magazine Prison

Matara Prison

Monaragala Prison

Negombo Prison

Polonnaruwa Prison

Trincomalee Prison

Wariyapola Prison

Wariyapola Prison

Work Camps

Ambepussa Prison

Hangilipola Work Camp

Meethirigala Work Camp

Kadurugas Ara Work Camp

Kandewatta Work Camp

Kuruwita Work Camp

Pitabeddara Work Camp

Wariyapola Work Camp

Wataraka Prison

Weerawila Prison

Open Prison Camps

Auradapura Open Prison Camp

Pallekelle Open Prison Camp

Correctional Centers for Youthful Offenders

Pallansena C.C.Y.O

Thaldena C.C.Y.O