දෙපාර්තමේන්තු බඳවා ගැනීම්

– බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටි – බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව –