නම් කරන ලද නිලධාරී තොරතුරු නිලධාරී
නම : බී.ඩී.එම්.ජී.බී දිසානායක මහතා

තනතුර :වැ.ආ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (මෙහෙයුම්/ බුද්ධි හා ආරක්ෂක)

ලිපිනය : බන්ධනාගාර මූලස්ථානය , නො. 150, බේස්ලයින් පාර, කොළඹ 09

දුරකථන අංකය : 011-4677104

ෆැක්ස් අංකය : 011-4677180

නම : ප්‍රසාද් හේමන්ත මහතා

තනතුර : වැ.ආ බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (සැපයුම් හා සේවා )

ලිපිනය : බන්ධනාගාර මූලස්ථානය , නො. 150, බේස්ලයින් පාර, කොළඹ 09

දුරකථන අංකය : 011-7833114

ෆැක්ස් අංකය : 0114677180

– නවතම පුවත් –